Acil Sağlık Hizmetleri

 

Acil Sağlık Hizmetleri, Acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda özel eğitim almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlar tarafından yürütülen Acil Sağlık Hizmetleri içerisinde ağırlıklı olarak ambulans hizmetleri de yer almaktadır. Ambulans hizmetleri üç gruba ayrılır.

Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Servisleri

Hava Ambulans Hizmetleri

Deniz Ambulans Hizmetleri

ASKOM (Acil Sağlık hizmetleri Koordinasyonu) Acil sağlık hizmetlerini yürüten birimlerdendir. ASKOM, il genelinde acil sağlık hizmeti ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Acil sağlık hizmetleri, ilgili yönetmelikte yer alan başlıklar altında yürütülür.

Acil sağlık hizmetleri yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Acil sağlık çağrılarını karşılamak ve ambulansların sevk ve idare etmek üzere komuta kontrol merkezi vardır.

Acil çağrılara olay yerinde ve nakil sırasında sağlık hizmeti vermek üzere ambulans ve ekiplerin istasyon adı verilen birimlerde toplanır.

Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu “Acil Servis, sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş yataklı tedavi kuruluşları bünyesinde yer almaktadır.

Acil sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim görmüş ekipler tarafından, tıbbî araç ve gereç desteği ile olay yerinde ve hastaneye nakil sırasında verilen hizmetlere de acil yardım denir.

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehdit eden bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara da ilk yardım denir.

Acil sağlık hizmetleri uzman ekip tarafından yürütülür. Ekip hastaya veya yaralıya gerekli tıbbi müdahalede bulunmak, olay yerinde gerekli tedbirleri almak üzere görevlendirilen, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim almış sağlık personeli ile şoförden oluşur.

Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, hastanın kimliğine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbî hizmetleri sunar.

Vakanın tedavisinin başka bir sağlık kuruluşunda sürdürülmesi, mevzuat veya bu kuruluşun tıbbî-teknik imkanları açısından zorunlu ise, hastanın sosyal güvenlik durumuna en uygun kuruluş ile mutabakat sağlandıktan sonra, tıbbî bakım ve tedavisine devam edilmesi için, acil servis sorumlu tabibi Merkezden sevk işleminin gerçekleştirilmesini ister.
Her yaş grubundaki hasta , acil servisimizden hizmet alabilir. Acil Serviste 6 kişilik hasta kapasitesine sahip Müşahede Bölümü, 1 kişilik Kırmızı Alan Odası ,
3 kişilik Poliklinik Muayene Odası, Enjeksiyon-Pansuman odası ve yeterli kapasitede bekleme alanları mevcuttur.Ayrıca Acil servis içinde Covıd-19 hastalarının yönlendirildiği ayrı bir bölüm oluşturulmuştur.
Acil Servis hekimi tarafından değerlendirilen her  yaş  grubundaki  Acil hastalara , gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra gerekirse ilgili uzmanlık dallarınca destek verilmektedir.
Hastanemiz Acil Servisine bağlı bulunan nakil ambulansı sevk, nakil ve vaka hizmeti sunmaktadır.
TRİYAJ: Acil Servise başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikayetleri, belirtilen şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak bu konuda eğitim almış sağlık personeli

   TRİAJ UYGULAMASINDA DEĞERLENDİRME AŞAĞIDAKİ GİBİ YAPILIR:

 

RENK

ALAN VE VAKA NİTELİĞİ

ÖRNEK DURUMLAR

Yeşil

Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar.

* Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı

* Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü

* Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti

* Basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler

* Kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar

Sarı

Kategori 1: Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diastolik>110 mmHg, Sistolik>180 mmHg olan kan basıncı yüksekliği

* Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı

Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı

* Nöbet geçirme öyküsü (uyanık)

* Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan hasta

* İnatçı kusma

* Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta

* Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı

* 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta

* Şiddetli karın ağrısı olan hasta

* Deformite, ciddi laserasyon ve ezilme yaralanması içeren ekstremite yaralanması

* Suistimal riski veya şüphesi olan çocuk

* Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta

Kategori 2: Orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlar.

* Basit kanamalar

*Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yaralanmaları

* Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu

* Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları

* Dehidratasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller

* Normal görme fonksiyonu olan göz inflamasyonları veya gözde yabancı cisim

* Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel basit fraktür, araştırma gerektiren komplike olmayan laserasyon) normal vital bulgular

* Şiddetli olmayan karın ağrısı

* Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar

Kırmızı

Kategori 1: Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır.

 

 

 

* Kardiyak arrest

* Solunumsal arrest

* Havayolu tıkanıklığı riski

* Major çoklu travma

* Solunum sayısı < 10/dakika

* Sistolik Kan Basıncı<80 (yetişkin) veya genel durumu bozuk çocuk veya infantlar

* Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar

* Devam eden veya uzamış nöbet

 

 

 

Kategori 2: Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlar.

* İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması

* Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı

* Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri değerinin<%90’nın altında olduğu ciddi nefes darlığı olan hastalarŞiddetli stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski

* Dolaşım bozukluğu

-Nemli, soğuk deri, perfüzyon bozukluğu

-Kalp hızı<50 veya >150 olması

-Hemodinamik bulgularla beraber olan hipotansiyon

* Akut hemiparazi/disfazi

* Letarji ile birlikte ateş (her yaş) * İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması

* Major fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma

* Herhangi bir nedenle olan ciddi ağrı

-Önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı

* Davranışsal/Psikiyatrik

-Şiddet içeren agresif davranışlar

-Kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar